Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2023

Využíváním Služby tvorby online grafického manuálu dostupné na https://visualbook.pro potvrzuje Klient i Poskytovatel, že se budou závazně řídit těmito obchodními podmínkami a že mají stejnou míru závaznosti, jako by byly vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

1. Definice pojmů

Poskytovatel – Jiří Chlebus, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku. Živnostenský list vydán Městským živnostenským úřadem v Karviné dne 9.4.2008. Č.j.: ŽÚ/202/2008/Han/2. IČ: 76271838, DIČ: CZ8609145567.

Klient – fyzická nebo právnická osoba, která si objednala u Poskytovatele Službu.

Služba - tvorba a dodání online grafického manuálu s funkcionalitou popsanou na webu visualbook.pro, jehož styl definuje Klient nástrojem designer.visualbook.pro a obsah a rozsah definuje Klient skrze Konfigurátor: visualbook.pro/konfigurator.html nebo prostřednictvím jiné elektronické komunikace.

2. Služba

2.1. Poskytovatel poskytuje digitální Službu dodávající na míru sestavené online grafické manuály. Služba se dělí na tři verze: Business, Pro a Enterprise. Výstupem všech verzí Služby je webová stránka, konkrétně online grafický manuál, který je následně dostupný na subdoméně visualbook.pro a také export statického webu v souboru .ZIP.

Pro a Enterprise verze obsahují navíc editační zdrojový soubor .bsdesign, který umožňuje kompletní editaci projektu ze strany Klienta. Editace zdrojového souboru .bsdesign je možná pomocí editoru bootstrapstudio.io, který si klient pořizuje na své náklady.

3. Platba za poskytnutí Služby

3.1. Platba za službu je realizována prostřednictvím vystavené faktury na základě přijaté Konfigurace.

3.2. Platba za Službu se realizuje na základě vystavené faktury Poskytovatelem před zahájením prací. Jakmile je faktura uhrazena Klientem, začíná Poskytovatel zpracovávat Službu, kterou dodá ve lhůtě uvedené v Konfiguraci.

3.3. Dodací lhůta se počítá od data uhrazení faktury Klientem.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Poskytovatel a Klient se dohodli na mlčenlivosti v tomto bodu obchodních podmínek.

4.2. Poskytovatel se zavazuje, že nesdělí žádnou informaci týkající se obchodu, se kterou se seznámil v rámci poskytování Služby.

4.3. Informace, které jsou veřejně dostupné v době jejich zpřístupnění nebo použití, nejsou považovány za důvěrné.

4.4. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti v souvislosti s informacemi, které se stanou součástí Služby, a přijme všechna nezbytná opatření, aby osoby, které budou mít přístup k těmto informacím, byly zavázány stejnou povinností mlčenlivosti.

4.5. Klient musí jednotlivé informace označovat jako důvěrné, pokud mají být zahrnuty do oblasti mlčenlivosti podle těchto podmínek.

4.6. Povinnost mlčenlivosti podle těchto podmínek trvá na dobu neurčitou.

4.7. Žádná ze smluvních stran nemá právo vypovědět dohodu o mlčenlivosti.

4.8. Pokud Poskytovatel prokazatelně poruší své závazky podle těchto podmínek, zavazuje se zaplatit náhradu škody Klientovi.

5. Práva a povinnosti Klienta

5.1. Klient se odevzdáním Konfigurace nezavazuje k platbě za Službu.

5.2. Klient má povinnost poskytovat Poskytovateli součinnost nutnou pro realiizaci Služby.

5.3. Klient má právo na vysvětlení výstupu Služby.

6. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi po jeho úhradě faktury objednanou Službu.

6.3. Poskytovatel nemá povinnost dodat Službu v případě, že nebyla Klientem uhrazena vystavená faktura.

6.4. V případě neposkytování součinnosti Klientem v termínech uvedených v Službě, má Poskytovatel právo přerušit poskytování Služby do doby, kdy bude součinnost poskytnuta. Doba pro dokončení Služby se zvýší o dobu, kdy Klient neposkytoval součinnost.

6.5. V případě, že Klient neposkytuje součinnost déle než 30 dnů, je Poskytovatel oprávněn projekt ukončit a dále nedodávat smluvenou Službu.

7. Ostatní podmínky

7.1. Tyto podmínky jsou platné od data vyhlášení. Poskytovatel má právo podmínky měnit. V takovém případě se Služba řídí zněním podmínek platným v době potvrzení objednávky Klienta Poskytovatelem.